Tài liệu kỹ thuật vật liệu

Giới thiệu
____________________________________________________________________________________________________

Company Catalogue

 

Hệ thống sản phẩm
_____________________________________________________________________________________________________

Exposed System’s
Bulletin 200 Thin set
Bulletin 403 Microtop
Precast System Flyer
Bulletin 505 Grasscrete
Eco-KRETE (Pervious Concrete)
Bomanite V-imprint Flyer
Bomanite V-imprint Brochure
Bomanite Polishing Concrete
Bomanite V-Imprint Tool Catalog
Bulletin 806 – Imprint System Brochure
Bomanite Grasscrete Molded Pulp Flyer

Màu bê tông
_____________________________________________________________________________________________________

 Concrete Dye
 Phủ bê tông màu – Chemical Stain
 Bột màu toàn khối – Integral Color
 Bột màu tăng cứng – Color Hardener

 

Vữa chuyên dụng
______________________________________________________________________________________________________

 Vữa Aggretex
 Vữa Microtop
 Vữa áp khuôn tường – Vertical Mix
 Bột màu chống dính khuôn – Release Agent

 

Sơn phủ bảo vệ
______________________________________________________________________________________________________

 Hydrocoat 
 Sơn lót gốc acrylic – Bomacoat
 Dung dịch chống thấm, bảo vệ bề mặt bê tông – Bomaseal C-18
 Dung dịch chống thấm, bảo vệ bề mặt bê tông – Bomaseal C-27